Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare

Tillsammans med Effektiv Styrning bjuder Gotit in till framtidskonferensen Transito. Även här blir konferensen digital. Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare inom skola och utbildning. Transito samlar några av de mest spännande framtidsspanarna som bjuder på sina visioner om hur de pågående omvärldsförändringarna kommer att påverka ledning och styrning inom skolan.

Läs mer här

Posted in Gotit |
Dela:

Ny rapport från Gotit

Nu tar Gotit ännu ett steg i kartläggningen av administrationen inom det svenska skolväsendet. I september släpps rapporten ”Motorn i maskineriet”, som grundar sig på en kartläggning av administrationen inom vuxenutbildningen. Kartläggningen har omfattat både kommunala och enskilda anordnare, och intervjuer har genomförts med administratörer, administrativa chefer, rektorer och förvaltningschefer.

Rapporten tar bl.a. upp att vuxenutbildningens särart direkt påverkar de administrativa arbetsuppgifterna. Det gör också att administrationen inom komvux har en mycket viktig roll för resultat inom vuxenutbildningen, både elevresultat och ekonomiska resultat. Rapporten lyfter också det kvalificerade arbete en administratör inom vuxenutbildningen utför, med ett krångligt regelverk, en heterogen målgrupp och många myndighetskontakter.

Titeln ”Motorn i maskineriet” grundar sig på en fras som återkommit under kartläggningen: ”Fungerar inte administrationen så stoppar hela maskineriet…”

Posted in Gotit |
Dela:

Webbinarium om komvuxadministration

Den 25 september genomför Gotit ett webbinarium om administraionen inom vuxenutbildningen i samarbete med nätverket ViSa. Vid webbinariet presenteras den nya rapporten ”Motorn i maskineriet”, som tagits fram av Mikael Andersson på uppdrag av Gotit. Vid webbinariet medverkar också Jonas Svensson, utbiildningschef i Malmö stad och Marie Ovenberger, sektionschef i Malmö stad om utvecklingsarbetet inom vuxenutbildningens administration.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda detta webbinarium som handlar helt om administrationen inom vuxenutbildningen, säger Anna Örnestad från arbetsgruppen för ViSa. Det är ett unikt tillfälle att presentera en rapport som fokuserar helt på vuxadministrationen. Samtidigt är det roligt att kunna erbjuda detta webbinarium istället för den administratörskonferens som blivit flyttad från den 25 september till nästa år.

– Vi är mycket tacksamma för samarbete som vi haft med ViSa i arbetet med rapporten, säger Jörgen Rönning, vd för Gotit. För oss är det viktigt att lyfta frågan om administrationens betydelse, och att visa på hur utvecklingen av en strategisk skoladministration stödjer kvalitetsarbetet inom skolan.

Anmäl dig till webbinariet här

Posted in Gotit |
Dela:

Betygsutredningen

En fråga som utretts många gånger är hur betygssystemet i svensk skola ska vara utformat. Nu kommer ett nytt förslag, denna gång från Betygsutredningen 2018. Utredningen har bl.a. lämnat förslag som innebär ämnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasiet, kompensatorisk betygssättning och ett nytt betygssteg för underkänt.

Kursbetyg

Den största förändringen som utredningen föreslår är att dagens kursbetyg ska bytas ut mot ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande nivåer inom komvux. Den främsta anledningen till ämnesbetyg är att dagens kursbetyg lett till en fragmenterad undervisning och en stressad situation för eleverna. Kursbetyg visar enligt utredningen inte heller vilka kunskaper en elev har i slutet av sin utbildning. Ämnesbetyg visar elevens kunskaper inom hela ämnet, menar utredningen.

Bytet av betygssystem påverkar också dagens uppbyggnad av gymnasieskolans program som idag är uppbyggd av kurser. Istället ska varje ämne delas upp i nivåer, där betyg sätts när en nivå är avklarad. När eleven sedan klarat nästa nivå, ersätter detta betyg det tidigare. Det slutliga betyget i ämnet ska spegla elevens kunnande i ämnet i slutet av ämnesstudierna.

Kompensatorisk betygssättning

Kompensatorisk betygssättning ska enligt utredningen införas inom hela skolväsendet förutom sfi och grundläggande vuxenutbildning. Kompensatorisk betygssättning innebär att läraren kan göra en helhetsbedömning av elevens kunskaper vid betygssättning, och olika kunskapsnivåer inom ett ämne kan kompensera varandra. Idag måste alla kunskapskrav inom en kurs vara uppfyllda för att ett visst betyg ska uppnås, vilket har lett till att elever upplever att de alltid bedöms utifrån sin sämsta prestation.

Nytt betygssteg för underkänt

Utredningen föreslår att ett nytt betygssteg, Fx, ska införas. Till skillnad från idag innebär förslaget att även ett underkänt betyg kan ge meritpoäng. Den främsta anledningen till förslaget är att dagens system med ett betygssteg för underkänt är för grovt. Ett F kan innebära skillnader i kunskapsnivå från inga kunskaper alls, till kunskaper precis på gränsen till godkänt.

Posted in Gotit |
Dela:

Webbinarium om skoladministration

Den 9 september genomförde Gotit ett webbinarium kring strategisk skoladministration inom barn- och ungdomsskolan. Vid webbinariet medverkade Mikael Andersson, författare av rapporten ”En ny syn på skoladministration” och Fia Götze-Hägg från Internatonella Engelska Skolan i Sundsvall. Webbinarieformen ersätter den tidigare seminarieformen under den tid som pandemin pågår, och Gotit kommer att återkomma med fler webbinarieerbjudanden. Fördelen med webbinarieformen, vilket visade sig den 9 september, är att administratörer från olika delar av landet kan medverka vid samma webbinarium.

Posted in Gotit |
Dela:

Ny medarbetare på Gotit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har glädjen att presentera en ny medarbetare på Gotit, Kevin Chen Trieu. Kevin började den 8 juni som systemutvecklare i Team Alvis. Han kommer närmast från studier på Chalmers Tekniska Högskola, är 24 år gammal och bor i Angered.

Välkommen, Kevin!

Posted in Gotit |
Dela:

Nytt podcastavsnitt

I Malmö har vuxenutbildningen gjort stora satsningar på att arbeta mer strategisk med sin administration. Mikael Andersson samtalar med Jonas Svensson, vuxenutbildningschef, och Marie Ovenberger, sektionschef, om tankarna bakom och resultaten av satsningarna.

Lyssna på avsnittet

Posted in Gotit |
Dela:

Förslag från Dimensioneringsutredningen

 

Det finns flera djärva förslag i det betänkande som Lars Stjernkvist och Utredningen om planering och dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning lämnade till regeringen den 8 juni. I betänkandet med namnet ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning”, markerar man tydligt att arbetsmarknadens behov av kompetens måste väga tyngre när huvudmännen planerar vilka utbildningar man avser att genomföra.

Man föreslår också att staten ska öka sin styrning av utbudet från gymnasieskolan och komvux. Bland annat ska staten stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas. Staten ska också besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom komvux.

Det är tydligt att utredningen också anser att konkurrensen på gymnasiemarknaden leder till negativa effekter. Framför allt menar man att kampen om eleverna gör att gymnasieskolornas styrs för mycket av elevernas önskemål, och för lite av de behov som faktisk finns på arbetsmarknaden. Av den anledningen föreslås att gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering och samarbete mellan huvudmän, samt att den ökade statliga styrningen av utbudet ska gälla både kommunala och enskilda huvudmän.

Läs hela betänkandet här.

Posted in Gotit |
Dela:

Nya uppdrag till Gotit

Under de senaste veckorna har Gotit fått tre nya uppdrag. Uppdragen är att stödja vuxenutbildningen i Sundbyberg och Oxelösund med Alvis, och barn- och ungdomsskolan i Härryda med Skolplatsen.

 – Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att leverera våra administrativa system till dessa kommuner, säger Jörgen Rönning, vd för Gotit. Detta är en stor framgång för Gotit, men framför allt är det ett kvitto på det fantastiska arbete som våra medarbetare inom Team Alvis och Team Skolplatsen gör.

 För Gotit är de nya uppdragen också en bekräftelse på att man erbjuder tjänster och produkter som motsvarar behoven hos användarna. Jörgen Rönning menar att de nya uppdragen visar på att Gotit både erbjuder bra produkter och har en fungerande strategi bakom produkterna.

 – För det första bygger våra produkter på vår uppfattning om hur en strategisk skoladministration kan och bör fungera. Vår bild av strategisk skoladministration har vi byggt upp i nära kontakt med administratörer och skolledare runt om i landet. Sedan har vi specialiserade system för vuxenutbildning med Alvis respektive barn- och ungdomsutbildning med Skolplatsen. Båda systemen är molnbaserade och vi erbjuder våra kunder att växa tillsammans med oss utan att behöva köpa nya moduler. Sammantaget upplever vi att det är ett vinnande koncept, säger Jörgen Rönning.

Posted in Gotit |
Dela:

Molntjänster en förutsättning för hemarbete

När delar av utbildningsväsendet gått över till distansutbildning till följd av Corona-pandemin har även många av administratörerna blivit tvungna att arbeta hemifrån. Men även om de fått datorer m.m. från sin arbetsgivare har det vid flera tillfällen visat sig omöjligt att utföra arbetsuppgifterna hemifrån. Anledningen till detta har varit att huvudmannen inte har molnbaserade tjänster i sina skoladministrativa system. När administratörerna inte kan nå systemen över webben är det inte heller möjligt att få arbetet gjort. Detta visar tydligt att molnbaserade system är en förutsättning för att en skola ska vara rustad för att möta en situation som Corona-pandemin fört med sig.

Ytterligare ett problem som Gotit har erfarit är när huvudmannen visserligen har molnbaserade system, men att det samtidigt finns begränsningar för hur många användare som kan arbeta i molnet. Här finns det flera exempel på när licensbegränsningar i praktiken lett till att det som beskrivits som molnbaserade tjänster i praktiken inte fungerat.

Posted in Gotit |
Dela: