Utbildning

Utbildningar på förfrågan

Välkommen till Gotits utbildningskatalog. Här hittar ni alla våra uppdragsutbildningar som vi erbjuder i egen regi eller i samarbete med våra utbildningspartners. I utbildningsutbudet hittar du ett brett urval av kompetenshöjande kurser som kan stötta er i utvecklingen av er verksamhet.


 

Jobba hållbart effektivt med Outlook som verktyg

Den här utbildningen handlar om hur man kan jobba hållbart effektivt med Outlook som verktyg. Syftet och målet med utbildningen är att ni som deltagare ska få med er metoder och arbetssätt för få bättre flöde i, och kontroll över er inkorg och därmed kunna jobba mer strukturerat och fokuserat. Vi går även igenom hur man kan använda kalendern respektive uppgiftslistan på ett smart sätt och därmed planera och prioritera sin tid. Utbildningen sker med kortare teoriavsnitt kombinerat med mycket praktiskt testande av inställningar och funktioner i Outlook för att direkt kunna tillämpa teorin.

Efter utbildningen har du:

 • Lärt dig effektivare mailhantering för att kunna frigöra upp till en timme om dagen
 • Fått bättre kontroll på arbetsdagen, veckan och månaden genom planering och visualisering i Outlook
 • Lärt dig metoder för att inte hålla allt i huvudet och system för att bli påmind när du behöver bli påmind
 • Lite ”vett och etikett” när det gäller mailhantering.
 • Genomgång av ett effektivt arbetssätt och funktioner i Outlook som stödjer det.

 

Logistik: Halvdag. Kan köras i både ”klassrum” eller på distans.
Utbildare: TimeFinder

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.


 

Tillitsbaserat ledarskap

Vårt globala ledarskapskoncept Styra, Leda och Coacha, som vår affärspartner Strandska Utvecklingshuset AB har utvecklat i partnerskap med SKF, ger ledare välbeprövade färdigheter i att driva förändringar framgångsrikt, utveckla team samt hantera alla motstånd och svåra beteenden. Det tillitsbaserade ledarskapskonceptet ger ledarna förmågor att hantera skarpa lägen i teamet, skapa motivation och förmåga att förflytta ansvaret till där den hör hemma.

Utbildningen är för organisationer som vill ha ledare som:

 • Skapar självgående, motiverade, lärande team som hittar egna lösningar och agerar på dem.
 • Kan stå upp för organisationens mål, beslut, ramverk och värderingar
 • Kan lyckas med förändringsprocesser i teamet och kan övervinna motstånd
 • Kan utveckla ansvar hos, och delegera uppgifter till teamet och individer bl.a. genom konstruktiv feedback
 • Är trygga, närvarande och som får teamet att känna sig sedda, hörda och inspirerade
 • Kontinuerligt utvecklar sina styrkor, kvaliteter och självkännedom

 

Logistik: 3 dagar och max 18 deltagare. Kan köras i både ”klassrum” eller på distans. Utbildningen baseras på aktionsbaserat lärande.
Utbildare: Strandska Utvecklingshuset AB

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.


 

Strategisk skolledning

Alla chefer vet att det är svårare än det låter, att få en ledningsgrupp att dels ta fram kraftfulla strategier för att nå gemensamma mål samt dels att enat genomföra strategin till önskat resultat. Fallgropar finns med operativa utmaningar, tidstjuvar, olika behov och agendor hos cheferna i ledningsgruppen. Under en 2 dagars utvecklingsinsats så kommer vi att jobba igenom en konkret, strategisk utmaning i er verksamhet och på samma gång få 8 olika nycklar på plats i er ledningsgrupp. Dessa nycklar kommer att hjälpa er själva att kontinuerligt utveckla ert strategiska arbetssätt och tankesätt i er ledningsgrupp.

Moment under utvecklingsträffen:

 • Utforska och klargöra en gemensam förståelse av ledningsgruppens syfte
 • Tackla en strategisk utmaning genom ett 5 steg strategiskt arbetssätt
 • Utveckla tillit inom ledningsgruppen och stärka tillitsskapande beteenden
 • Börja utveckla en feedbackkultur, både positiva uppskattningar och konstruktiva utmaningar
 • Förflytta teammedlemmarnas synsätt från sitt ansvarsområde till helheten
 • Locka fram teamets potential och individernas unika bidrag

 

Logistik: 2 dagar och 2 timmar distansuppföljning.
Utbildare: Strandska Utvecklingshuset AB

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.


 

Ledarcoaching paket

Ledarcoaching är ett kraftfullt sätt att maximera individuell ledarutveckling oavsett roll. En skicklig ledarcoach kan locka fram din potential och hjälpa dig att få insikter för att hitta nya sätt att hantera utmaningar. Bäst resultat brukar vara ett samarbete som sträcker sig över en viss tid för att insikterna från sessioner kan få ”bita sig fast” i din vardag genom nya beteenden och synsätt.

Du kan använda dina sessioner på det sätt som du tycker är mest värdefullt och coachingämnen kan variera enormt, exempelvis:

 • Jag vill hitta nya sätt att tackla motstånd hos en grupp eller specifik individ
 • Jag vill utforska och stärka min roll som drivande och utvecklande projektledare
 • Jag vill få hjälp att utveckla och inspirera mitt team
 • Jag vill lära mig hur jag kan hantera motstånd inom team och individer
 • Jag vill ta mer plats i ledningsgruppen
 • Jag vill bryta ett beteendet som gör att jag alltid ramlar tillbaka i gamla mönster

 

Paketet innehåller 6 timmars coaching med fysiskt möte eller via telefon/videokonferens, vilket fungerar utmärkt. Mellan träffarna finns möjlighet med kontakt med email, sms och telefon för att stödja i situationer som dyker upp i vardagen.

Logistik: 3 månaders paket
Utbildare: Strandska Utvecklingshuset AB

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.


 

Förändringsledning

Förändringsledning är ett smart och effektivt sätt att kvalitetssäkra ett framgångsrikt införande av ett IT-projekt. Genom att utbilda och rusta nyckelpersoner som skall leda förändringsarbetet internt, så kan de önskade förändringarna i både beteenden och attityder ske snabbare hos användarna. Forskning visar att många underskattar de mentala och känslomässiga motstånd som uppstår i förändringar, så därför är förändringskompetens i projektgruppen en framgångsfaktor.

I upplägget ingår 3 ledarcoachingsessioner för att stödja projektledaren i att implementera slutsatserna från utbildningsdagen samt hur hantera olika utmaningar som uppstått i projektet.

En dag med förändringsledning innehåller:

 • Typiska faser och reaktioner hos människor i förändringar
 • Gemensamt identifiera sannolika utmaningar vid införandet, hur dessa kan tacklas proaktivt samt revidering av tidsplanen utifrån dessa insikter
 • Styra, Leda och Coacha – Tillitsbaserat ledarskap i förändringar
 • Verktyg för att förebygga och hantera motstånd i förändring

 

Logistik: 1 dag och 3 coachingsessioner.
Utbildare: Strandska Utvecklingshuset AB

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.


 

Strategisk styrning i skolan – En kurs för ledningsgrupper

En kurs för dig som är chef, ledare eller strateg inom skolan. Vad är det som gör att styrningen ibland fungerar och ibland inte? Hur går man från snygga modeller och trender till något som fungerar i praktiken? Genom att utgå från vad som kännetecknar skolan och genom att tillämpa en systemsyn kan vi hjälpa er utveckla en styrning som fungerar i praktiken. Vi bidrar med kunskaper och insikter som är väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter.

Logistik: 3 dagar (för upp till 20 deltagare, kostnader för lärarnas resor tillkommer, digital version är möjlig)
Utbildare: Effektiv styrning AB

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.


 

Mål och mått som fungerar i praktiken

En kurs för dig som arbetar med styrning och uppföljning inom skolan. Komplexa verksamheter är svåra att styra och följa upp. Ofta används generella modeller framtagna av konsulter. De fungerar sällan som det var tänkt. Istället behöver man utgå från verkligheten. Det som gör vår kurs unik är att vi utgår från en systemsyn och från er unika situation. Vi bidrar med kunskaper och insikter som är väl förankrade i forskning och beprövade erfarenheter.

Logistik: 2 dagar (för upp till 25 deltagare, kostnader för lärarnas resor tillkommer, digital version är möjlig)
Utbildare: Effektiv styrning AB

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.


 

Integritet i skolan – anpassade utbildningar

Områden som Staffan tar kan ta upp vid sina utbildningar är bl.a.:

 • Skyddade personuppgifter? Vilka lagar och regler finns för hur personuppgifter får hanteras? Hur kan trygghet garanteras av huvudmannen för de personer som omfattas av detta skydd?
 • Sekretess och tystnadsplikt. Vilka bestämmelser genombryter sekretessen videxterna kontakter eller i skolan mellan skolsköterska/skolläkare och övrig personal- t.ex. via ett samtycke, vid polisanmälan, vid anmälan då ett barn far illa samt till andra skolor för att underlätta ett barns skolgång? Anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa gäller även i vuxenutbildningen.
 • Etiska överväganden i verksamheten- hur bör känsliga uppgifter hanteras internt i kontakt mellan olika befattningshavare.
 • Dokumentation i skolan. Regler och förhållningssätt. Allmänna handlingar, gallring och bevarande. Vad behöver dokumenteras och vilka har rätt till insyn i den dokumentation som sker?
 • Ansvarsfrågor i skolan – bestämmelser om kränkande behandling, trygghet och studiero, personalens rätt att i vissa fall ingripa med nödvändigt våld m.m.

 

Logistik: 2 dagar (för upp till 25 deltagare, kostnader för lärarnas resor tillkommer, digital version är möjlig)
Utbildare: Staffan Olsson

Kontakta info@gotit.se för utbildningsförfrågan.