Rapport

För Gotit är utvecklingen av strategisk skoladministration en hjärtefråga.

I rapporten ”En ny syn på skoladministration” som publicerades första gången september 2019 lyftes en rad faktorer som visar på administrationens betydelse för resultat och styrning inom grund- och gymnasieskolan. Rapporten ”Motorn i maskineriet – om administrationen inom vuxenutbildningen”, som publicerades 2020, fokuserar på skillnaderna mellan grund- och gymnasieskolan och den mer mångfacetterade vuxenutbildningen, samt de konsekvenser det får för administrationen inom vuxenutbildningen.

I båda de ovanstående rapporterna framkommer att en mycket viktig faktor för utvecklingen av en strategisk skoladministration är samspelet mellan rektor och administrationen, samt hur skolledningen ser på möjligheten att utveckla skoladministrationen. Skolledaren har alltså en avgörande betydelse för vilken roll administrationen har och kan spela.

Av den anledningen har Gotit valt att även kartlägga skolledarens arbetssituation, som ett led i utvecklingen av en strategisk skoladministration. Resultatet av den kartläggningen har blivit rapporten ”Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket”. Till skillnad från skoladministrationen och skoladministratörerna har skolledarna tidigare varit föremål för både utredningar och kartläggningar. Trots detta upplever vi att denna rapport lyfter ett antal områden som inte diskuterats tidigare.

I rapporten ”Huvudman inom skolväsendet” innehåller både analyser av och röster från kommunala huvudmän. Precis som administratörerna är detta en grupp som ofta inte förekommer som subjekt i skoldebatten. Av den anledningen är vi mycket glad över att vi i denna rapport kan lyfta fram huvudmannens betydelse för andra aktörer inom skolans värld, men också den betydelse huvudmannafrågan har för skolans utveckling på ett makroplan.

En utvecklad skoladministration leder till bättre elevresultat, bättre ekonomi och ökad medarbetartrivsel. Men för att detta ska bli verklighet krävs en ny syn på skoladministrationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny syn på skoladministration

En kartläggning av hur olika skolor och huvudmän utvecklat sin skoladministration.

Beställ här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorn i maskineriet

En kartläggning av hur anordnare inom vuxenutbildningen arbetar med sin administration.

Beställ här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledare inom skola och utbildning

En kartläggning av skolledarens arbetssituation, som ett led i utvecklingen av en strategisk skoladministration.

Beställ här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudman inom skolväsendet

En kartläggning av huvudmannen inom
skolväsendet.

Beställ här