Göteborgs IT Konsult Gotit AB Verksamhetspolicy

Gotit utvecklar och erbjuder IT-stöd för skolan för den svenska skolmarknaden.
Vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder utveckla och leverera IT-system för utbildningsverksamhet vars syfte är att skapa en optimal administration för ett bättre lärande.

Visionen är att tillsammans utveckla morgondagens lärande.
Lärandet handlar naturligtvis om våra kunders kärnverksamhet. Men också om vårt lärande i relation till våra kunder. Vi lyssnar på våra kunder och i dialog med dem hittar vi de bästa lösningarna för deras behov. Vi skapar allians med kunderna.

Vårt kvalitets- och miljöarbete skall resultera i att alla åtagande vi åtar oss skall hålla en hög kvalitet för att uppfylla kunders, intressenters och våra egna krav samt relevanta lagkrav.

Det innebär bland annat att:

 • Vi skall ha en tydlig ansvarsfördelning i organisationen
 • Kvalitetsansvar för eget arbete
 • Öppen och ärlig kommunikation i alla led
 • Omvärldsanalys för att hitta nya möjligheter
 • Uppföljning och utvärdering

Vårt kvalitetsystem kallar vi för Gotit the Right Way.

Syfte

Syftet med kvalitetssystemet Gotit the Right Way är att skapa rutiner så att högsta möjliga kvalitet och kundnöjdhet garanteras och att avvikelser förebyggs samt att vi genom kontinuerliga förbättringar förebygger och minimerar negativ påverkan på miljön direkt eller genom indirekt påverkan av de tjänster vi erbjuder samt verksamheten i övrigt.

Gotit ska i alla beslut och handlingar verka för ett hållbart samhälle genom vårt egna agerande, genom att påverka kunder, leverantörer och andra intressenter. Vår strävan är att överträffa de lagar och förordningar som finns.

 • Kvalitetssystemet innehåller rutiner för systematisk erfarenhetsåterföring med förslag på ständiga förbättringar av tjänsterna, förståelse för dess möjligheter, synnerligen god kvalitet i driftsäkerheten samt effektivisering av kundens verksamhet.
 • Gotit framgångsrika tjänsteutveckling grundar sig på IT-system som uppfyller
  kundens behov, lättanvända och pedagogiska funktioner, utdata som är lätt att läsa och användbara underlag i verksamheten samt kvalitet i tekniska lösningar för felfria tjänster.
 • Gotit professionella och kompetensmässiga styrka beror på att medarbetarna engagerar sig helhjärtat, har synnerligen god kunskap och egen erfarenhet  av utbildningsadministrativt arbete och teknisk utveckling samt medverkar i att ständigt öka förståelsen för varje specifik kunds behov.

Kvalitetsorganisation

Ytterst ansvar har VD, övergripande kvalitetsansvar har person utsedd till rollen
kvalitetsansvarig. Ansvar för Gotit tjänsters kvalitet är utsedda Teamledare. Ansvar för kvalitetssäkring hos varje kunds införande ligger hos för uppdraget utsedd kundansvarig.

VD har det övergripande ansvaret för att kvalitetssystemet inom Gotit fungerar och
utvecklas. Gotits utsedda kvalitetsansvarig ansvarar för aktiviteter och utveckling av
kvalitetsfrågor.
Kvalitetsansvarig skall:

 • förvalta företagets verksamhetspolicy
 • följa upp kvalitets- och miljömål
 • understödja långsiktiga förbättringar och korrigerande åtgärder
 • följa upp kvalitetssystemens effektivitet
 • informera samtliga anställda inom företaget

Underleverantör

Underleverantör som tillför kapacitet, förmåga eller kunnande som krävs särskilt för att uppfylla de specifika kraven för kundens leverans anlitas enbart efter skriftligt godkännande från kunden.

Med underleverantör som i sitt uppdrag behandlar personuppgifter skall
det tecknas Personuppgiftsbiträdesavtalet. Underleverantör ska uppfylla angivna krav och följs upp av Gotit kvalitetsansvarig.

Kvalitetsmål

Kvalitets- och miljömål formuleras av ledningen. Dessa mål fungerar sedan som riktlinjer för alla
anställda i deras dagliga arbete där en ständig förbättringsprocess utgör en viktig del.

Uppföljning och utvärdering

För att uppnå kvalitet behöver man svara på följande frågor:

 • Vart är vi
 • Vart skall vi
 • Hur gör vi för att komma dit
 • Hur blev det

Att bedriva ett aktivt kvalitets- och miljöarbete är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar.

Årligen inför varje nytt verksamhetsår görs en uppföljning av de fastställda kvalitets- och miljömålen liksom uppföljning av fastställda kvalitetspolicy och miljöpolicy.

Kvalitets- och miljömålen skall vara tydliga, rimliga, tidsbestämda och mätbara.