Rollen som rektor kräver en ny form av ledarskap

Foto: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium

Rollen som rektor kräver en ny form av ledarskap

Datum: Onsdag 26 april
Tid: 13.00–14.00
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

Höga förväntningar från elever, vårdnadshavare, myndigheter och medarbetare. Att vara rektor idag innebär ökade krav från många olika intressenter och kräver en stor mängd administrativa sysslor, något som står i konflikt med idealbilden av skolan som ett unikt rum för lärande. I takt med att skolan alltmer omvandlas till en resultatenhet, krävs därför ett nytt sätt att se på ledarskapet.

Den 26 april bjuder Gotit in dig som arbetar inom skolledning till ett kostnadsfritt webbinarium med Mikael Andersson, författare till rapporten ’Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket’ (2021). Rapporten baseras på Gotits kartläggning av skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Resultatet visar bland annat att endast 30 procent av rektorerna delegerar arbetsuppgifter till andra medarbetare, och att många upplever att en för stor del av arbetstiden går åt till administration.

Under presentationen delar Mikael med sig av erfarenheter och rekommendationer till dig som arbetar inom skolledning, samtidigt som du kommer få möjlighet att kommentera rapporten och ställa eventuella frågor. Alla deltagare får också möjligheten att beställa en kopia av rapporten.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webbinariet här.

Posted in Gotit |
Dela:

Bättre kommunikation stärker relationerna

Bild: Shutterstock

Bättre kommunikation stärker relationerna

Kommunikation är ett viktigt verktyg för personalen inom skolan. Med bra kommunikation skapas goda relationer som kan användas för att lyfta varandra, lösa missförstånd och lära känna varandra mer på djupet.
Det är med andra ord viktigt att arbeta för att förbättra sina färdigheter i kommunikation, säger Thomas Andersson, utbildare och vd för Strandska Utvecklingshuset.

Thomas Andersson konstaterar att en grundläggande orsak till bristande kommunikation är att parterna ser på verkligheten på olika sätt. Det finns en yttre, objektiv verklighet – men det var och en av oss upplever är en inre verklighet som påverkas av en mängd mentala filter, till exempel värderingar, bakgrund, utbildning, religion och nivå av tillit. Den inre verkligheten är med andra ord olika hos alla.

– Det är därför viktigt att kunna ”gå över bron” – att sätta sig in i och förstå den andres inre verklighet och sätta sig in i dennes situation. Tränar man upp den förmågan, med hjälp av ödmjukhet och empati så blir man med tiden bättre på att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Inte minst när det gäller att hantera konflikter – till exempel när någon i arbetsgruppen kommer till skolledaren med ett problem i gruppen, konstaterar Thomas Andersson. Det finns en tydlig metodik i hur man kan jobba med utvecklande bemötande genom att följa tre steg:

 • Vad vill personen uppnå, om allt vore möjligt? Sök det önskade resultatet och skapa en tydlig målbild.
 • Vilka möjligheter har ni att nå dit ni vill? Utforska flera alternativ och utmana till att tänka utanför boxen.
 • Välj möjlighet och utforma en handlingsplan tillsammans.

 

– Genom att ställa öppna och nyfikna frågor, ge förtroende och visa tillit att den andre kommer att hitta en väg framåt kommer denne till sist att själv komma fram till ett svar. Det delegerade ansvaret frigör tid och energi för skolledaren. Metodiken kan också användas vid till exempel samtal med en upprörd vårdnadshavare, säger Thomas Andersson.

Kommunikation är även ett verktyg för att visa uppskattning, vilket är inte minst viktigt i den ofta tuffa arbetsmiljön i skolan. Thomas Andersson lyfte några varianter på temat:

 • Spegla personliga kvaliteter eller egenskaper. Det leder till stärkt självkänsla och självbild.
 • Uppskatta vad personen presterat och uppnått – det ger ökat självförtroende.
 • Beskriv framsteg som du noterat. Det stimulerar och motiverar till fortsatt utveckling.
 • Uppskatta personens bidrag till teamet, vilket stärker personens del i teamet och gör att den ser ett större sammanhang.

 

– De här formerna av uppskattning kan göras på både individer och team, och är ett av de enklaste sätten att skapa en positiv gruppdynamik. Ett annat sätt att stärka grupper är att jobba med holistisk kommunikation, till exempel genom att man delar upp i mindre grupper som får jobba tillsammans med olika frågor, eller genom att låta någon annan i gruppen besvara en fråga som ställs till ledaren, säger Thomas Andersson.

Sammanfattningsvis kräver god kommunikation följande beståndsdelar: att man jobbar med uppskattning, använder sig av öppna frågor i dialogen, och att man visar tillit till den andre.

Här hittar du några exempel på hur man kan kommunicera, till exempel med en upprörd vårdnadshavare.

Posted in Gotit |
Dela:

Hemmasittare – vems är ansvaret?

Bild: Shutterstock

Hemmasittare – vems är ansvaret?

Tusentals elever med skolplikt sitter hemma när de borde vara i skolan. Men vilket ansvar ligger på grundskolan och hur kan andra aktörer stötta elever som inte fullgör sin skolplikt?

Skolans personal blir ofta inkopplad för vägledning och samtal med hemmasittande elever, men för att motivera och hjälpa dem att komma tillbaka till skolan krävs ofta breda insatser i samarbete med andra aktörer. Ansvaret ligger på såväl rektorn, hemkommunen, huvudmannen och elevens vårdnadshavare.

– Det är många elever som faktiskt kommer till skolan och bedömer att de fullgör sin skolgång, men gör något helt annat än att vara med på lektionerna, medan andra inte dyker upp alls. Det är viktigt att man tar kontakt och försöker visa eleven att man vill ha dem i skolan, säger författaren och före detta lärarutbildaren Staffan Olsson.

Så fördelas ansvaret för hemmasittande elever i grundskolan enligt skollagen kap. 7;

Rektorns ansvar

Vid olovlig frånvaro ska elevens vårdnadshavare informeras redan samma dag. Dessutom ska rektorn, om eleven har upprepad eller längre frånvaro, se till att frånvaron utreds omgående. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven, vårdnadshavare och elevhälsan. När en utredning om frånvaro har inletts är det rektorns skyldighet att anmäla detta till huvudmannen.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannens ansvar att se till att eleverna fullgör sin skolgång. När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen, eller om det inletts en utredning om elevens frånvaro, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

Hemkommunens ansvar

Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i sin hemkommun får föreskriven utbildning på annat sätt. Vid behov ska huvudmannen samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.

Vårdnadshavarens ansvar

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång, och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad den är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen beordra vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande av detta slag får förenas med vite.

Samverkan vid problematisk frånvaro

Om ett barn med skolplikt är frånvarande från skolan under en längre tid anses det vara ett tydligt riskförhållande och samverkan mellan hemmet, skolan och andra myndigheter är därför viktig. Krav på samverkan finns i olika lagstiftningar, exempelvis i förvaltningslagen 8 §, socialtjänstlagen 5 kap 1 a §, skollagen 29 kap. 13 § och hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 8 §.

Staffan Olsson delar med sig av goda råd för ökad samverkan;

 • Skapa mötesplatser och diskutera problematiken
 • Socialtjänsten kan bidra med råd och stöd i förebyggande syfte
 • Gör en handlingsplan om samverkan kring hemmasittande elever
 • Individuella lösningar behövs för varje enskild elev
 • Stärk kunskaperna om sekretessregler och hitta juridiska och etiska lösningar som ger utrymme för nödvändig information i samverkan
 • Se möjligheterna – inte hindren!

 Källor
Skollagen (2010:800) 7 kap
Lathund – lagstiftning och samverkan kring elever som inte fullgör sin skolgång,
författare; Staffan Olsson

Posted in Gotit |
Dela:

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Foto: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Datum: Onsdag 22 mars
Tid: 13.00–14.00
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Skoladministratörer, skolledare och huvudmän inom vuxenutbildningen

Vad har tydliga rutiner, en samlad organisation och löpande analys gemensamt? Jo, det är goda exempel på framgångsfaktorer för en välfungerande administration inom vuxenutbildningen.

Den 22 mars genomför vi på Gotit ytterligare ett efterfrågat webbinarium med vår utredare Mikael Andersson, som kommer att prata om varför den strategiska administrationen, i kombination med en tydlig ledningsfilosofi, är avgörande för skolans utveckling.

Under presentationen delar Mikael med sig av erfarenheter och insikter från vårt kartläggningsarbete av skoladministrationen på Komvux, som summerades i rapporten ”Motorn i maskineriet”. Låt dig inspireras och få en större förståelse för kopplingen mellan de administrativa funktionerna och vuxenutbildningens unika särart.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webbinariet här.

Posted in Gotit |
Dela:

Systemutvecklare till Team Skolplatsen

Vi behöver förstärka vårt team för förskola och skola med en systemutvecklare för vår tjänsteutveckling.

På Gotit skapar vi IT-stöd med syftet att förenkla och utveckla administrationen från förskola till vuxenutbildning. Programvaror som Skolplatsen och Alvis erbjuder skolorna ett stöd för att bland annat administrera ansökningar, frånvaro, betyg och mycket mer.

”Att tillsammans utveckla morgondagens lärande” är vår vision. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi på Gotit de bästa lösningarna utifrån kundens behov. Vi satsar mycket på att bli en attraktiv leverantör men även en attraktiv arbetsplats och vi arbetar därför mycket med våra medarbetares personliga utveckling, både individuellt och i grupp. Som medarbetare på Gotit finns det stora möjligheter till vidareutveckling. Vi är ett långsiktigt produktbolag med långa kundavtal vilket ger stora möjligheter för våra medarbetare att växa med vår tekniska utveckling och bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag, att förbättra skolan.

Alla våra system är webbaserade/SaaS-tjänster och används av väldigt många användare som ställer höga krav på lättanvändbara, säkra och stabila system. Gotits största personalgrupp är våra systemutvecklare som består av nio personer. Teamet är ett glatt gäng som både är seriösa och målfokuserade och leds av en teamledare.

Arbetsuppgifter:

Som systemutvecklare på Gotit kommer du att arbeta både självständigt och i grupp med webbutveckling i olika utvecklingsmiljöer och databasdesign i moderna utvecklingsverktyg. I uppgifterna ingår också test-, dokumentations- och kvalitetsarbete. Du kommer arbeta i ett team bestående av experter både i verksamhetens behov och våra tekniker. Vi jobbar i .NET-stacken med arkitekturer och databasdesign. Dessutom gillar vi att hålla hög kvalité på våra leveranser. Vi arbetar efter en agil SCRUM- baserad modell med tvåveckors sprintar och kontinuerliga releaser.

Vi söker dig som är initiativtagande så att arbetet kan flyta på smidigt. Rollen kräver flexibilitet och förmågan att vara en lagspelare. Vi har ett stort kundfokus och värnar alltid om kvalitetsnivån. För oss är det oerhört viktigt att du är bekväm med att refaktorera och förbättra befintlig kod. Vi söker dig som är professionell och som tycker att det är självklart att koden du checkar in håller hög kvalitet och följer vedertagna principer för arkitektur och testbarhet.

Vi tror också att du har kunskaper och vana av .NET och C#, samt SQL. Vi erbjuder Visual Studio, Resharper och Rider som arbetsverktyg och därför tror vi att du har vana av någon eller samtliga av dessa också. Vår tech-stack består av .NET och ASP.NET Core MVC, men arbete sker även i våra legacyapplikationer skrivna i .NET framework och ASP.NET Web Forms.

Meriterande är också kunskaper i:

 • Semantisk HTML
 • Responsiv CSS
 • Java Script/Typescript
 • nHibernate eller Dapper
 • Reporting Services
 • Web API
 • Mobile First för gränssnitt
 • MVC
 • Enhetstester
 • Design Patterns
 • SOLID principerna
 • Clear/Clean Code principer
 • Azure DevOps
 • Automatisering
 • Agil utveckling
 • X-functional teams
 • Användbarhet (Usablity WCAG 2.0)
 • Domain Driven Design

Kvalifikationer:

Utbildning: akademisk bakgrund eller motsvarighet
Yrkeserfarenhet: önskvärt minst 2-3 års erfarenhet av .NET och C#
Språkkunskaper: svenska, engelska

Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med en provanställning på 6 månader.
Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag 16 mars 2023. Urval och intervjuer kommer dock att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt. I anslutning till rekryteringen kommer ett arbetsprov att utvärderas.
Ansökan skickas till:  Skicka din ansökan och ditt CV till jobb@gotit.se

Organisations-/företagsbeskrivning:

Gotit är ett IT-företag med moderna system för skolverksamheter. Det har vi gjort sedan starten 1996. Men vi är mer än så om du frågar våra användare, de som arbetar med skoladministration och som får skolan att flyta på och fungera. Genom att göra deras jobb lättare och allt smidigare skapar vi en kedja av fördelar som sprider sig över hela skolan. Effekterna, de hamnar till slut i klassrummet. I undervisningen. I ett bättre lärande.

Posted in Gotit |
Dela:

Senaste nytt inom studiestöd

Bild: Shutterstock

Senaste nytt inom studiestöd

Ny möjlighet att byta bana mitt i livet, högre studiestöd och utvidgat körkortslån för unga. Här listar vi fem nyheter från CSN som kan vara bra att känna till om du jobbar inom vuxenutbildningen. 

Höjd åldersgräns för studiestöd

Den 1 januari 2022 infördes ett nytt studielån, som gör det lättare för personer att studera högre upp i åldrarna. I praktiken innebär det att åldersgränsen för att få studiemedel höjs från 56 till 60 år. Även åldersgränsen för när lånet ska vara färdigbetalt till CSN höjs från 60 till 64 år. Har man studerat med studielån både innan och efter 2022 innebär det att man har två lån att betala tillbaka. CSN erbjuder möjligheten att slå ihop lånen, vilket bland annat ger en lägre månadskostnad och en längre återbetalningstid. Dessutom undviker låntagaren dubbla årsbelopp, expeditionsavgifter och påminnelseavgifter vid sena inbetalningar.

Mer i plånboken för studerande

Under 2023 höjs prisbasbeloppet från 48 300 kronor till 52 500 kronor, vilket innebär att studerande med studiemedel får cirka 12 000 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Det är en ökning med 1 000 kronor i månaden jämfört med 2022. Det höjda prisbasbeloppet innebär också att fribeloppet, det vill säga hur stor inkomst studerande får ha utan att det påverkar studiemedlet, höjs. För en person som studerar 20 veckor på heltid höjs fribeloppet från 93 561 kronor till 101 697 kronor per kalenderhalvår. Dessutom höjs studiestartstödet, som är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att studera på grundskole- och gymnasienivå för att öka chanserna till jobb, med nästan 800 kronor i månaden.

Möjlighet att byta bana mitt i livet

Den 1 oktober 2022 introducerades ett nytt omställningsstudiestöd för vuxna mitt i arbetslivet, som vill bredda sin kompetens och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden – antingen genom vidareutbildning eller att byta bana helt. Omställningsstudiestödet består av ett bidrag på upp till 80 procent av personens lön, upp till ett maxbelopp. Utöver bidraget kan man också välja att ta ett studielån. Man kan få omställningsstudiestödet i 44 veckor, eller längre om man studerar på deltid. För att ansöka behöver den studerande bland annat vara mellan 27 och 62 år och ha jobbat i minst åtta år de senaste 14 åren.

Utvidgat körkortslån för unga

Tidigare kunde enbart arbetslösa personer ansöka om körkortslån hos CSN, men för att förbättra möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden utvidgades körkortslånet ytterligare från den 1 december 2021. Det innebär att även unga mellan 19 och 20 år med fullföljd gymnasieutbildning kan ansöka om körkortslån, utan att behöva vara arbetslösa. Utvidgningen gäller både personer med en gymnasieexamen och unga som fullföljt en gymnasieutbildning på annat sätt, till exempel genom folkhögskola, vuxenutbildning eller särskola.

Förbättringar för dig som partner

I slutet av 2022 uppdaterade CSN webbsidan för skola, myndigheter och kommuner, vilket innebär en rad förbättringar för dig som partner. Med utökad information om hur du kan stötta studerande med studiestödsfrågor eller betalningssvårigheter, nya handböcker för rapportering och undervisningsmaterial för lärare blir det nu lättare att navigera och ta del av de uppgifter som du behöver i ditt dagliga arbete. Besök csn.se/partner för att läsa mer.

Vill du veta mer?csn.se hittar du mer information om körkortslånet och de olika studiestöden.

 

Posted in Gotit |
Dela:

Huvudmannens situation i en kommunaliserad skola

Foto: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium

Huvudmannens situation i en kommunaliserad skola

Datum: Onsdag 22 februari
Tid: 13.00–14.00
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Skolledare och huvudmän inom skola och vuxenutbildningen

I höstas släppte Gotit en ny rapport. Temat är huvudmannens situation och rapporten blir den sista i rapportserien som nu belyser hela styrkedjan från skoladministratörens situation via skolledarna och nu även huvudmannen.

– I vår första rapport var skoladministratörerna överens om att rektorn är den som påverkar deras situation mest och i rapporten om skolledarna blev slutsatsen att de påverkas mest av huvudmannen och därför belyser vi nu även huvudmannens situation, säger utredare Mikael Andersson.

I den nya rapporten har Mikael Andersson intervjuat representanter från skolans huvudman i åtta olika kommuner. Han har talat med politiker, både i ledande ställning och i opposition samt med tjänstemän, företrädesvis skolchefer. Frågorna har bland annat berört varför de gått in i uppdraget, personliga drivkrafter, hur de förberett sig och vilka utmaningar de upplever som störst. Mikael Andersson har också fördjupat sig i utredningar och rapporter där huvudmannens roll behandlas. Just nu pågår också en statlig utredning som tittar på om det finns förutsättningar för att staten ska ta tillbaka huvudmannaskapet från kommunerna.

– Till att börja med kan man konstatera att det är mycket prat om statligt eller kommunalt huvudmannaskap, men det är nog inte där skon klämmer. Det har aldrig varit helt renodlat, utan funnits olika varianter genom åren, konstaterar Mikael Anderson. Däremot kan historien om kommunaliseringen av skolan förklara en hel del kring varför skolan utvecklats som den gjort sedan början av 1990-talet och vilken roll huvudmannen haft i detta.

Alla deltagare får också möjligheten att beställa en kopia av rapporten.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webbinariet här.

Posted in Gotit |
Dela:

Så kan utbildningsdata användas för studievägledning

Bild: Shutterstock

Så kan utbildningsdata användas för studievägledning

Det ska vara lätt att hitta information om vilka skolor och utbildningar som finns i Sverige. SUSA-navet och Utbildningsguiden gör det enklare att nå ut med information om din utbildning och underlättar studie- och yrkesvägledning.  

Du kanske har hört talas om den nationella databasen SUSA-navet? Varje natt samlar databasen in information från nästan alla utbildningar som står under statlig tillsyn. Syftet är enkelt – att förenkla för olika aktörer att visa information om utbildningar på webbplatser och appar – som i slutänden hittas av personer som står inför ett val av skola eller utbildning. Från och med slutet av 2022 hämtar SUSA även information om komvuxutbildningar från Gotit (Alvis).

– Innehållet i databasen är tillgängligt för vem som helst som vill bygga en webbplats eller app, men kan också användas för planering och dimensionering av kursutbud, säger Eva-Marie Befring, Skolverket.

Eva-Marie Befring, projektledare på Skolverkets kommunikationsavdelning.

Vad krävs för att använda SUSA-navet?

Inom gymnasieskolan är det obligatoriskt för huvudmän att lämna in uppgifter om planerade program och inriktningar till SUSA-navet. För komvux-utbildningar finns inte det kravet ännu, men målet är att alla kommuner ska leverera för att fler ska hitta komvux-utbildningar men också för kommunernas arbete med planering och dimensionering av kursutbud och antal platser.

Om du använder Alvis för din vuxenutbildning och vill exportera utbildningsdata till SUSA-navet meddelar du bara Gotit att du önskar att den funktionen slås på. Det är möjligt att undanta enskilda utbildningar från exporten om man så önskar. Kom ihåg att fylla i antalet platser på dina utbildningar och uppdatera adressen.

Informationen i SUSA-navet finns tillgänglig i två olika, öppna, api:er. Mer information om dessa hittar du här. Det går också bra att kontakta susa@skolverket.se för stöd.

Utbildningsguiden

En av de webbplatser som hämtar utbildningsdata från SUSA-navet är Utbildningsguiden.

– På Utbildningsguiden kan du som är studie- och yrkesvägledare, elev eller vårdnadshavare hitta verktyg som underlättar valet av skola eller utbildning. Till skillnad från reklamfinansierade webbplatser är Utbildningsguiden en neutral webbplats som inte har som syfte att sälja något eller framhålla någon särskild utbildning eller utbildningsanordnare, berättar Eva-Marie Befring.

Att räkna ut meritvärden och jämförelsetal samt hitta och jämföra olika skolor på grundskole- och gymnasienivå är några av funktionerna. Här finns också information och inspiration för vuxna som ska välja utbildning.

Några funktioner på Utbildningsguiden

 • Hitta utbildningar för vuxna. Sök bland utbildningar och kurser på folkhögskola, yrkeshögskola, universitet/högskola, komvux och övriga konst- och kulturutbildningar. Även Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar kommer läggas in under 2023.
 • Guide för att göra studieval. En hjälp för att klargöra var du står och vad du vill uppnå.
 • Hitta yrken. Se yrkesbeskrivningar, lönestatistik och information om hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken och inspireras av yrken du kanske inte kände till.
 • Kontakt med studie- och yrkesvägledare. Hitta en vägledare i din kommun.

 


För mer information följ länkarna nedan:

SUSA
Utbildningsguiden
Alvis

 

Posted in Gotit |
Dela:

Verksamhetskonsult till Team Alvis (vikariat)

Vi behöver förstärka vårt team för vuxenutbildning med en driven skoladministratör/skolledare.  

 På Gotit skapar vi IT-stöd med syftet att förenkla och utveckla administrationen från förskola till vuxenutbildning. Programvaror som Skolplatsen och Alvis erbjuder skolorna ett stöd för att bl.a. administrera ansökningar, frånvaro, betyg och mycket mer.

”Att tillsammans utveckla morgondagens lärande” är vår vision. Tillsammans med våra kunder utvecklar Gotit de bästa lösningarna utifrån kundens behov. Vi satsar mycket på att bli en attraktiv leverantör men även en attraktiv arbetsplats och arbetar mycket med den personliga utvecklingen, både individuellt och i grupp. Som medarbetare på Gotit finns det stora möjligheter till vidareutveckling.

Vikariatet avser en tjänst inom Team Alvis. Teamet är ett glatt gäng med seriösa och målfokuserade individer som alla gör sitt bästa. Initialt kommer du arbeta för att förstärka kundsupport och projektledning. Efterhand när du växt in i rollen arbetar du med utbildning och verksamhetsutveckling. I rollen ingår även att tillsammans med säljare stärka förtroendet hos befintliga och nya kunder och att tillsammans med systemutvecklare prioritera och kvalitetssäkra produktutvecklingen.  


Vikariatet beräknas till ca 1 år inkluderande tid för introduktion och överlämning. Det finns goda förutsättningar för att vikariatet kan komma övergå i en tillsvidare anställning. 

 

Arbetsuppgifterna består av: 

 •  Support, dvs. stöd till våra kunder och användare av produkterna per telefon, e-post och i ärendehanteringssystem 
 • Utbildning av kunder i våra produkter och tjänster. I arbetet ingår en del resande då utbildningar sker hos kund. Du planerar kundernas utbildningar tillsammans med kund och övriga i teamet.  
 • Projektledning/kundansvarig, t.ex. i ett införandeprojekt eller förstudieprojekt 
 • Kundrelationer, dvs. vårda befintliga kundrelationer genom support, regelbundna kontakter och aktiviteter såsom användarträffar 
 • Demonstration av systemet för ny kund dvs. hjälp och stöd till säljare vid säljmöten. I arbetet ingår en del resande då demo sker hos kund. 
 • Produktutveckling, dvs. aktivt arbeta för att förbättra och förädla våra produkter  

 

Ort: Göteborg
Resor: Vanligtvis sker resor i tjänsten till kund när så möten och utbildningar genomförs. Med pandemin har det blivit vanligare med distansmöten och distansutbildningar.
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag:  Sista ansökningsdag 10 februari 2023. Urval och intervjuer kommer dock att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därmed så snart som möjligt.
Tillträde: Snarast
För att ansöka: Skicka ditt CV till jobb@gotit.se 

Kvalifikationer:

Du som söker har troligtvis en akademisk bakgrund eller så har du förvärvat motsvarande kompetens genom längre arbetslivserfarenhet eller liknande. 
Det är önskvärt att du har yrkeserfarenhet av skoladministration/skolledning inom vuxenutbildning och vi ser det som en stor fördel om du har arbetat som skoladministratör/skolledare tidigare.  

 Det är meriterande om du har arbetat i eller kännedom om Alvis som administrativt stöd. 

 Erfarenhet från projektledning och av att hålla utbildningar är också meriterande men inget krav. Det är viktigt att du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.  

 Utöver våra kompetenskrav är rätt inställning och attityd viktigt. För att passa in i rollen är du serviceinriktad, kreativ och ödmjuk. Det krävs flexibilitet och att vara en lagspelare samtidigt som man har ett stort kundfokus.  

 Vi ser positivt på om du har intresse för att vidareutveckla din kompetens, vidare är du duktig på att skapa relationer och är inte rädd för att tala inför en grupp. Att du är strukturerad och tycker om att arbeta självständigt är viktigt men även att du kan fungera väl i ett team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
 

Organisations-/företagsbeskrivning:  

Gotit är ett IT-företag med moderna system för skolverksamheter. Det har vi gjort sedan starten 1996. Men vi är mer än så om du frågar våra användare, de som arbetar med skoladministration och som får skolan att flyta på och fungera. Genom att göra deras jobb lättare och allt smidigare skapar vi en kedja av fördelar som sprider sig över hela skolan. Effekterna, de hamnar till slut i klassrummet. I undervisningen. I ett bättre lärande. 

Posted in Gotit |
Dela:

Information gällande leverans av mail som skickas från våra tjänster

2023-01-09 kl 08:00 Mail som skickas via våra tjänster ska nu fungera igen. 

2023-01-05 kl 09:33 Mail som skickas via våra tjänster där mottagaren använder sig av Microsoftklienter (Outlook och Office) hamnar i skräppost.

2023-01-04 kl 08:17 Mail som skickas via våra tjänster där mottagaren använder sig av Microsoftklienter (Outlook och Office) hamnar i skräppost.

2023-01-03 kl 15:53 Uppdaterad information gällande mail. Vår leverantör meddelar nu att det har gjorts åtgärder kring detta under dagen men att det är först imorgon vi kommer att se resultatet av åtgärderna.

2023-01-03 Mail som skickas via våra tjänster där mottagaren använder sig av Microsoftklienter (Outlook och Office) hamnar i skräppost eller hindras från att komma fram. Mottagaren använder sig av exempelvis Gmail hamnar i mottagarens inkorg. Orsaken är förmodligen en uppdatering som gjorts av Microsoft. Vi jobbar tillsammans med vår mailleverantör för att hitta en lösning på den uppdatering som gjorts. Vi kommer att återkoppla med ny information så snart vi kan.

 

Posted in Gotit |
Dela: