Hemmasittare – vems är ansvaret?

Bild: Shutterstock

Hemmasittare – vems är ansvaret?

Tusentals elever med skolplikt sitter hemma när de borde vara i skolan. Men vilket ansvar ligger på grundskolan och hur kan andra aktörer stötta elever som inte fullgör sin skolplikt?

Skolans personal blir ofta inkopplad för vägledning och samtal med hemmasittande elever, men för att motivera och hjälpa dem att komma tillbaka till skolan krävs ofta breda insatser i samarbete med andra aktörer. Ansvaret ligger på såväl rektorn, hemkommunen, huvudmannen och elevens vårdnadshavare.

– Det är många elever som faktiskt kommer till skolan och bedömer att de fullgör sin skolgång, men gör något helt annat än att vara med på lektionerna, medan andra inte dyker upp alls. Det är viktigt att man tar kontakt och försöker visa eleven att man vill ha dem i skolan, säger författaren och före detta lärarutbildaren Staffan Olsson.

Så fördelas ansvaret för hemmasittande elever i grundskolan enligt skollagen kap. 7;

Rektorns ansvar

Vid olovlig frånvaro ska elevens vårdnadshavare informeras redan samma dag. Dessutom ska rektorn, om eleven har upprepad eller längre frånvaro, se till att frånvaron utreds omgående. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven, vårdnadshavare och elevhälsan. När en utredning om frånvaro har inletts är det rektorns skyldighet att anmäla detta till huvudmannen.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannens ansvar att se till att eleverna fullgör sin skolgång. När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen, eller om det inletts en utredning om elevens frånvaro, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

Hemkommunens ansvar

Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i sin hemkommun får föreskriven utbildning på annat sätt. Vid behov ska huvudmannen samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.

Vårdnadshavarens ansvar

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång, och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad den är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen beordra vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande av detta slag får förenas med vite.

Samverkan vid problematisk frånvaro

Om ett barn med skolplikt är frånvarande från skolan under en längre tid anses det vara ett tydligt riskförhållande och samverkan mellan hemmet, skolan och andra myndigheter är därför viktig. Krav på samverkan finns i olika lagstiftningar, exempelvis i förvaltningslagen 8 §, socialtjänstlagen 5 kap 1 a §, skollagen 29 kap. 13 § och hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 8 §.

Staffan Olsson delar med sig av goda råd för ökad samverkan;

  • Skapa mötesplatser och diskutera problematiken
  • Socialtjänsten kan bidra med råd och stöd i förebyggande syfte
  • Gör en handlingsplan om samverkan kring hemmasittande elever
  • Individuella lösningar behövs för varje enskild elev
  • Stärk kunskaperna om sekretessregler och hitta juridiska och etiska lösningar som ger utrymme för nödvändig information i samverkan
  • Se möjligheterna – inte hindren!

 Källor
Skollagen (2010:800) 7 kap
Lathund – lagstiftning och samverkan kring elever som inte fullgör sin skolgång,
författare; Staffan Olsson

Posted in Gotit |
Dela:

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Foto: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium

Utveckla vuxenutbildningen med hjälp av administrationen

Datum: Onsdag 22 mars
Tid: 13.00–14.00
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Skoladministratörer, skolledare och huvudmän inom vuxenutbildningen

Vad har tydliga rutiner, en samlad organisation och löpande analys gemensamt? Jo, det är goda exempel på framgångsfaktorer för en välfungerande administration inom vuxenutbildningen.

Den 22 mars genomför vi på Gotit ytterligare ett efterfrågat webbinarium med vår utredare Mikael Andersson, som kommer att prata om varför den strategiska administrationen, i kombination med en tydlig ledningsfilosofi, är avgörande för skolans utveckling.

Under presentationen delar Mikael med sig av erfarenheter och insikter från vårt kartläggningsarbete av skoladministrationen på Komvux, som summerades i rapporten ”Motorn i maskineriet”. Låt dig inspireras och få en större förståelse för kopplingen mellan de administrativa funktionerna och vuxenutbildningens unika särart.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webbinariet här.

Posted in Gotit |
Dela: