Kostnadsfritt webbinarium: Att arbeta som rektor kräver en ny form av ledarskap

BILD: Jacob Lund

Kostnadsfritt webbinarium:

Att arbeta som rektor kräver en ny form av ledarskap

 

Plats: Zoom videoföreläsning
Tid: 6 oktober
Anmäl dig här
Upplägg:
Presentation av Mikael Andersson,
följt av en frågestund om rapporten.

 

Förväntningar från elever, vårdnadshavare, myndigheter och medarbetare. Att vara rektor idag innebär ökade krav från olika intressenter och en stor mängd administrativa uppgifter, något som står i konflikt med idealbilden av skolan som ett unikt rum för lärande. Det vill vi ändra på. I takt med att skolan alltmer omvandlas till en resultatenhet, krävs därför ett nytt sätt att se på ledarskapet.

Den 6 oktober bjuder Gotit in dig som arbetar inom skolledning till ett kostnadsfritt webbinarium med Mikael Andersson, författare till rapporten Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket (2021). Rapporten baseras på Gotits kartläggning av skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Resultatet visar bland annat att endast 30 procent av rektorerna delegerar arbetsuppgifter till andra medarbetare, och att många upplever att en för stor del av arbetstiden går åt till administration.

Under presentationen delar Mikael med sig av erfarenheter och rekommendationer till dig som arbetar inom skolledning, samtidigt som du kommer få möjlighet att kommentera rapporten och ställa eventuella frågor.

Alla deltagare får också möjligheten att beställa en kopia av rapporten.

 

Anmäl dig här

 

Posted in Gotit |
Dela:

Tufft för rektorer när skolan omvandlas till resultatenheter

 

BILD: Jacob Lund

Tufft för rektorer när skolan omvandlas till resultatenheter

 

I takt med att skolan alltmer förvandlas till en resultatenhet, krävs också ett nytt sätt att se på ledarskapet. Att vara rektor idag innebär ökade krav från flera intressenter och en stor mängd administrativa arbetsuppgifter – typiska mellanchefsutmaningar, som står i konflikt med idealbilden av skolan som ett unikt rum för lärande. Det visar vår nya rapport om skolledarnas arbetssituation.

Den typiska skolledaren är idag en kvinna i 50-årsåldern. De flesta rektorer har en bakgrund som lärare och hälften har arbetat tre år eller mindre på sin nuvarande arbetsplats. Statistiken visar också att omsättningen bland rektorer är hög – inom sex år har 60 procent lämnat rektorsyrket, och majoriteten lämnar då även skolväsendet. Allra högst är siffran bland rektorer med en kommunal huvudman.

Sedan tre år tillbaka ger vi på Gotit ut rapporter som sätter fokus på administrationen inom skola och utbildning. I 2021 års rapport Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag i korstrycket har vi kartlagt skolledarnas arbetssituation och yrkets utmaningar och möjligheter. Rapporten baseras på studier av statliga utredningar och offentlig statistik, som har kompletterats med intervjuer av skolledare i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

– Med rapporten vill vi vidga diskussionen kring hur skolledarens roll kan stärkas och utvecklas, inte minst ur ett administrativt perspektiv, säger Jörgen Rönning, vd på Gotit.

Friskolerektorerna nöjdast
Resultatet visar att skolledaren ofta känner sig fast i arbetet med att snabbt lösa uppkomna problem i vardagen, samtidigt som 73 procent upplever att de inte har tillräckligt med tid för den pedagogiska ledningen. De administrativa arbetsuppgifterna har ökat, liksom kraven från olika intressenter att uppnå resultat. Många rektorer anser att de inte har tillräckligt med resurser för att hinna jobba med den strategiska planeringen, eller följa upp och analysera skolans resultat, i den omfattningen de hade önskat.

– Gemensamt för de intervjuade kommunala skolledarna är att de upplever huvudmannen som ett av de största problemen. Friskolerektorerna är mer nöjda med sina förutsättningar att göra ett bra jobb. Här upplever man även att man har en stor grad av självständighet och mandat att utforma verksamheten på den egna skolan, säger Jörgen Rönning.

Typiska utmaningar för mellanchefer
De rektorer som haft en tidigare chefsbakgrund utanför skolvärlden, sticker ut i rapporten. Här ser man inte de utmaningar som ofta presenteras som typiska för skolledaryrket, som så speciella. Istället menar man att utmaningarna till 80 procent är typiska för just mellanchefer.

 

 ”De flesta mellanchefer inom skolan upplever att för stor del av deras arbetstid går åt till administration, att hantera situationer som dyker upp i vardagen, och att de inte kan få uppdrag och resurser att gå ihop.”

 

– Bland de intervjuade som även varit chefer utanför skolan, menar man istället att dessa fenomen snarare är generella problem, som uppstår när verksamheter ska prestera mer under knappare förhållanden, säger Jörgen Rönning.

30 procent delegerar
Även om regelverket lämnar stora möjligheter för skolledarna att delegera arbetsuppgifter, används sällan den möjligheten. Endast 30 procent av rektorerna delegerar uppgifter till andra medarbetare på skolan. Att inte fler gör det motiveras med att regelverket är otydligt eller att kollegorna har fullt upp. Här pekar vår rapport ändå på möjligheten att delegera beslutanderätt eller ledarskap, även för områden som pekas ut som centrala för en rektor, som till exempel att leda och samordna det pedagogiska och det administrativa arbetet.

– Rapporten visar exempel på skolenheter där rektorer med annan expertis än den pedagogiska, valt att inrätta en specialfunktion – en ”pedagogista” – som de delegerat det pedagogiska ledarskapet till, vilket har visat sig vara framgångsrikt. På samma framgångsrika sätt har vissa huvudmän valt att inrätta särskilda tjänster för skolanalytiker, som hanterar den stora mängd information som skolenheterna genererar.

I de fall detta görs på ett bra sätt, har huvudmannen haft en tydlig struktur på sitt kvalitetsarbete, där man styr mot de nationella målen och förankrar arbetet på alla nivåer. Transparens i all dokumentation i kvalitetsarbetet, och en god kommunikation kring mål, behov och förbättringsmöjligheter mellan rektorer och huvudmän, lyfts också fram som framgångsfaktorer.

– När man läser rapporten blir det tydligt att arbetssituationen för rektorerna skulle förbättras avsevärt om de delegerade mer. Det skulle frigöra tid till att fokusera på de delar i ledarskapet som man vill prioritera på den specifika skolan. Även huvudmannen skulle i ett första steg kunna ta tillbaka och centralisera många administrativa uppgifter och se över de administrativa system som används ute på skolorna. Det skulle underlätta för skolledarna i deras arbete, och även bidra till att göra det lättare att uppnå de krav på resultat som sätts av huvudmännen, säger Jörgen Rönning.

Beställ rapporten här

Posted in Gotit |
Dela:

Save the date – Skolledardag 2 november

Bild: Andrea Piacquadio

Save the date!
Gotits Skolledardag

När: 2 november
Tid: 09:00 – 17:00
Plats: Digital via Teams
Deltagar avgift 500kr
Anmäl dig här

 

Missa inte Skolledardagen, en digital heldag med smarta tips om hur du som skolledare kan öka ditt fokus och minska vardagsstressen genom att delegera vissa arbetsuppgifter. Du kommer också få råd och inspiration kring hur ni kan förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

Inbjudan med mer detaljerad information om program och föreläsare kommer inom kort.

Anmäl dig här

Välkommen!

 

Posted in Gotit |
Dela:

Kostnadsfritt Webbinarium: Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

Bild: Jacob Lund

Kostnadsfritt Webbinarium:

Introduktion i ansvarsfrågor i skolan

 

Målgrupp: All personal i grundskola, gymnasieskola och Kulturskolan
När: Tisdag 28 september.
Tid: Föreläsning kl 14.30-15.30 samt svar på ställda frågor kl. 15.30.16.00
Anmäl dig här

 

Lär dig mer om elevers rätt till kunskapsstöd och skolans ansvar för hemmasittande barn. Vilka brott riskerar man att begå som skolpersonal? Och vad säger egentligen lagen om tystnads- och anmälningsplikt?

 

Den 28 september bjuder Gotit in dig till ett kostnadsfritt webbinarium med Staffan Olsson, efterfrågad föreläsare, författare och lärarutbildare. Staffan har mångårig expertis av juridiska frågor inom skolverksamheten och har också skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola (Studentlitteratur, 2019).

Under föreläsningen introducerar Staffan olika frågor och situationer kopplat till ämnen som kränkningar, ingripande och regler för filmning och fotografering i verksamheten. Staffan kommer också att tipsa om vad man kan tänka på vid hem- och elevkontakter.

Webbinariet utgår från personalens ansvar i bred bemärkelse, både kopplat till skollagstiftningen och andra lagar. Föreläsningen är en introduktion och vänder sig till all verksam skolpersonal som vill öka förståelsen för vikten av dessa frågor och vem som bär ansvaret i skolan. Om du gillar webbinariet har du också möjlighet att via oss på Gotit beställa en mer djupgående föreläsning av Staffan i ämnet.

Föreläsningen kommer att behandla ämnen som:

  • Vilka brott riskerar personal att begå?
  • Vad bör man tänka på i hem- eller elevkontakter?
  • Elevers rätt till stöd och särskilt stöd för att nå kunskapskraven
  • Rätten att disciplinärt eller handgripligen ingripa mot en elev
  • Kränkningar i skolan
  • Regler vi utflykter och vid tillsyn, beroende på ålder och mognad
  • Kortfattat om integritet i skolan, om tystnads- och anmälningsplikt
  • Vad gäller för huvudmannens, skolans och hemmets ansvar för hemmasittande barn?
  • Vilken rätt har föräldrar eller personal att fotografera eller filma i vår verksamhet?

 

Anmäl dig här

 

Posted in Gotit |
Dela:

Administrationens möjligheter

Det är hög tid att skolorna ökar sin kunskap om administrationens möjligheter”

 

Under de senaste 25 åren har Gotit gått från att erbjuda it-konsulter till att erbjuda skolutveckling med hjälp av strategisk skoladministration. 

 

– Det borde vara självklart att använda statistiken för att utveckla skolan, men det är få skolor som nått dit ännu.  Vi vill därför hjälpa både skolledare och administratörer att se potentialen. Det är hög tid att skolorna ökar sin kunskap om administrationens möjligheter, konstaterar Gotits vd Jörgen Rönning. 

Gotit, som i år fyller 25 år, startade som ett it-konsultbolag som stöttade utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad med program- och systemutveckling. Efter några år började andra kommuner intressera sig för de lösningar som Göteborgs Stad tagit fram och det blev tydligt att det saknades bra it-stöd på många platser. 

– Vi beslöt oss då för att ändra inriktning och 2005 började Gotit utveckla egna produkter med utgångspunkt från det marknaden efterfrågade, säger Jörgen Rönning. 

Ungefär samtidigt slutade Göteborgs Stad att utveckla egna it-stöd för skolverksamheten och Gotit fick på kort tid både Göteborgs Stad och tolv västsvenska kommuner som kunder på Alvis, Gotits plattform för vuxenutbildning.  Embryot till plattformen Skolplatsen, för grund- och gymnasieskola, föddes vid samma tidpunkt och sedan dess har båda plattformarna utvecklats i takt med kundernas behov.  

– Redan tidigt bjöd vi in till användarträffar för att diskutera vad vi behövde utveckla. Kunderna har sedan dess alltid haft stor påverkan på utvecklingen både av Alvis och Skolplatsen och vi förbättrar hela tiden plattformarna med utgångspunkt från kundernas önskemål och behov.  

I samma båt som kunden

Ett nära samarbete med kunderna ligger i Gotits DNA och internt pratar man mycket om ”allianstänket”, en filosofi som handlar om att man alltid ska sätta sig i samma båt som kunden och försöka lösa problem och utveckla lösningar tillsammans.

– Vi vill lyfta oss från den traditionella leverantörsrollen, där avtalet styr strikt vad som ska levereras.

”Vi har samma vision som kunderna, att utveckla skolan, och då måste vi göra vad vi kan för att lösa uppgiften”

 

I utvecklingsarbetet investerar Gotit mycket tid i produktutveckling som alla kunder får tillgång till.

– Det roliga är ju att skolan är nationell och att alla skolor har samma uppdrag, så i princip kan man jobba tillsammans och dra nytta av de flesta förbättringar överallt. Det finns mängder av goda idéer hos våra kunder som andra kan dra nytta av. Vi blir lite som ett nav för de här idéerna som sedan ger positiva synergier för alla kunder, utan att det kostar dem något extra. 

Outnyttjad potential

För tre år sedan beslöt sig Gotit för att djupdyka i hur man rent faktiskt arbetar med administrationen i skolorna. Allt för att få underlag till ytterligare utveckling. Man började göra egna undersökningar och kartläggningar genom intervjuer med administratörer och skolledare.  Resultatet av spaningarna har hittills samlats i tre rapporter som beskriver skoladministratörernas roll och utmaningar, hur administrationen ser ut inom vuxenutbildningarna och nu senast en kartläggning av skolledarnas situation. Rapporterna används i det egna arbetet, men insikterna sprids också externt via seminarier.

Jörgen Rönning är övertygad om att om skolorna satsar mer på att jobba strategiskt med sin administration så får det positiva effekter som märks ända ut i klassrummen. Ambitionen framåt är därför att fortsätta att sprida kunskap kring hur skolorna bättre kan ta vara på möjligheterna. 

– Det blev något av en ögonöppnare för oss när deltagarna vid en användarträff för några år sedan fick frågan om de själva använde den statistik, som de löpande rapporterade in, för att analysera och förbättra den egna verksamheten. Av de 60-70 deltagarna så var det ingen som gjorde det!  

– Här finns otroligt mycket att göra, men för att det ska hända så måste skolledarna samarbeta mycket tightare med skoladministratörerna. Skolans systematiska kvalitetsarbete sker till exempel ofta utan att administratörerna är delaktiga, de borde de verkligen vara, säger Jörgen Rönning. 

För att skynda på utvecklingen har nu Gotit startat en utvecklingsgrupp inom vuxenutbildning som tittar på vad som krävs för att administrationen ska kunna stötta det systematiska kvalitetsarbetet arbetet med exempelvis olika nyckeltal. Gotit erbjuder också kompetenshöjning i form av utbildning och seminarier under namnet Gotit Akademin.

/Jörgen Rönning

 

 

Posted in Gotit |
Dela:

Kostnadsfritt Webbinarie

Den 7 september  kl. 13:00, genomför vi webbinariet: ”En ny syn på skoladministrationen”.

Gotit har låtit genomföra en kartläggning av skoladministrationen, vilket resulterat i rapporten ”En ny syn på skoladministration”. Kartläggningen visar att utvecklingen av strategisk skoladministration kombinerad med en tydlig ledningsfilosofi för administration är viktiga element i skolans utveckling.

Vi på Gotit delar med oss av erfarenheterna från kartläggningsarbetet och låter fler inspireras av de goda exemplen. Deltagare vid webbinariet får också  den utökade och uppdaterade andra utgåvan av rapporten ”En ny syn på skoladministration”.

Målgrupper för webbinariet är förvaltningsledning, skolledning, skoladministratörer och andra intresserade av administrationen inom grund- och gymnasieskolan.

Anmäl dig  här

Posted in Gotit |
Dela: