Aktuellt

Regeringens vårändringsbudget

Magdalena Andersson Finansminister Finansdepartementet Statsråd

Årets vårändringsbudget kanske inte innehåller så många nyheter, men både inom skola och vuxenutbildning finns några saker som är intressanta att lyfta fram.

Ungdomsskolan

Regeringen menar att elever i grundskolan och gymnasieskolan har drabbats negativt av spridningen av covid-19. Vissa inslag i undervisningen kan vara svåra att genomföra under pandemin, exempelvis praktiska moment. Detta kunskapstappet behöver tas igen och regeringen ger därför huvudmännen ökade möjligheter att erbjuda eleverna den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Huvudmännen behöver även ges möjlighet att genomföra andra stödinsatser, bl.a. i form av extraundervisning utanför ordinarie undervisningstid, t.ex. under skollov. Av den anledningen ökar regeringen anslaget med 100 miljoner kr kronor till lovskola och andra insatser utanför ordinarie undervisningstid. Samtidigt ökar man det statliga stödet till skolväsendet med 250 miljoner kronor.

Regeringen vill också ge elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 och 2021 och som drabbats negativt av spridningen av covid-19 möjligheten att höja sina betyg. Därför satsar regeringen 15 miljoner kronor så att huvudmannen under 2021 kan sänka avgifterna för prövning.

Vuxenutbildningen

Totalt ökas det statliga stödet till vuxenutbildningen med nästan 1,2 miljarder kronor.

Av dessa går knappt 780 miljoner till kommunerna för fler utbildningar av högre kvalitet, där regionalt yrkesvux kombineras med sfi eller svenska som andraspråk. Medlen ska också användas till att Skolverket ska genomföra informationsinsatser.

Regeringen satsar också 35 miljoner kronor på en försöksverksamhet med inledande kartläggning och validering inom yrkesutbildning i komvux.

Till sist ersätter regeringen kommunerna retroaktivt för deras medfinansiering av regionalt yrkesvux 2020 med 332 miljoner kronor.

Läs hela vårändringsbudgeten här: https://www.regeringen.se/budget

Dela: