Aktuellt

Samtal om systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om att synliggöra vad som görs i skolan och säkerställa att det görs på ett sätt som främjar ständiga utveckling. Vi har pratat med Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig vid Almega Utbildningsföretagen, om vikten av ett gott systematiskt kvalitetsarbete.

Johan, vad skulle du säga är det viktigaste med det systematiska kvalitetsarbetet i skolan?

– Det är flera saker som är väsentliga. Grundbulten, vilket hörs på begreppet, tycker jag är att det finns ett återkommande mönster i vad man tittar på och hur det görs. Att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt, helt enkelt. Man kan givetvis få en ganska bra magskänsla för vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med kvaliteten i alla fall, men om man inte arbetar med kvalitetsfrågorna systematiskt så blir det svårt att synliggöra kvalitet och likvärdighet på ett sätt som går att växla upp och få det att gagna hela verksamheten.

Vilka tycker du är de viktigaste ingredienserna i ett systematiskt kvalitetsarbete?

– ­Jag brukar se det som två viktiga delar som måste samverka. Dels innehållsdelarna, dvs vilken typ av kvalitet man väljer att jobba med, vilka konkreta aspekter av verksamheten det handlar om. Dels att arbetet bedrivs i en cyklisk process som strävar mot ständiga förbättringar.

Vilka är då det viktigaste innehållet i kvalitet när man jobbar i skolan?

– Det kan naturligtvis variera, men inom Utbildningsföretagen har vi lyft fram fyra delar som vi använder i vår kvalitetsauktorisation. För det första vill vi att det ska finnas ett särskilt ställningstagande för kvalitet, t.ex. en kvalitetspolicy, där det framgår vad man åtar sig i verksamheten när det gäller kvalitet. För det andra vill vi se hur ansvaret för kvalitetsarbetet fördelas i verksamheten, från rektor till alla medarbetare på skolan. För det tredje vill vi se hur man jobbar proaktivt med att eliminera kvalitetsrisker. Och för det fjärde vill vi att man beskriver hur man jobbar med ständiga förbättringar, vilka mål man mäter och hur de följs upp och analyseras.

Hur kan man då jobba i praktiken med det systematiska kvalitetsarbetet?

– Den fjärde punkten ovan handlar ju om det. Ofta fastnar man i den när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, men de andra är också viktiga för att se vika ställningstaganden man gör och vem som ska göra vad.

Skolverket har en enkel modell för hur processen kan se ut i fyra faser: ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”. Det är en ganska bra utgångspunkt för den cykliska processen och gör också att man hela tiden kan skruva upp förväntningarna och målbilderna, och därmed hela tiden bli lite bättre.

En sak som jag tycker är extra viktig, och som man kanske slarvar lite med ibland, är analysen. Här tror jag att man behöver lägga ned lite extra tid. Analysen är viktig både i den första fasen som en ren nulägeanalys, för att jämföra den egna verksamheten med nationella mål och därmed veta hur man ligger till, men det är också viktigt att analysera varför det blev som det blev, i den fjärde fasen. Och det kan ibland vara knepigt, eftersom man då behöver vara så ärlig och transparent som möjligt.

Vill du höra mer om systematiskt kvalitetsarbete kan du lyssna på podden Skoladministrationen.

Dela: