Aktuellt

IT-standarder för en friktionsfri överföring av skoldata

Digitaliseringen av skolan är inne i ett nytt spännande skede. Från att de senaste decennierna i mångt och mycket handla om digitalisering av infrastrukturen har vi de senaste åren sett ett ökat fokus på digitalisering av processer, rutiner och administration.

Jämfört med de andra nordiska länderna har Sverige dock varit sena på bollen. Först 2017 tog regeringen ett beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det var också först då som Sverige på allvar började titta på en samordning av it-standarderna i skolan. De svenska skolorna har länge fått vänja sig vid IT-system som inte pratar med varandra, processer som varken har kunnat digitaliserats eller automatiserats fullt ut och ineffektiv och osäker hantering av data.

Sedan 2017 har dock arbetet fått bättre styrfart i Sverige. 2018 kom en standard för informationshantering inom utbildningssektorn (SS 12000:2018) och alldeles nyligen kom den nya förbättrade versionen av standarden, framtagen av SIS (Svenska institutet för standarder) och sponsrad av Skolverket. Den nya standarden, med det formella namnet Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan (SS12000:2020) omfattar flera informationsområden i skolan, från skoladministration till schemaläggning, tjänstefördelning och närvaro- och betygshantering.

Syftet med standarden är att underlätta överföring av information mellan olika IT-system som används inom skolan och därmed underlätta administrationen. Standarden ställer också krav på interoperabiltet då det är en överenskommelse om hur olika IT-system måste kommunicera och data ska överföras mellan olika system. Genom standardiserade och leverantörsoberoende lösningar är förhoppningen att användare av IT-system i skolan ska kunna minska kostnaderna och förbättra kvaliteten vid integrationer mellan olika system.

Standarden anger inte vilken data som ska hanteras, utan på vilket sätt den ska hanteras och formerna för den. Med hjälp av standarden skapas ett gemensamt språk för kommunikation mellan IT-system, vilket reducerar systemspecifika tolkningar och lösningar.

Standarden riktar sig till upphandlare, användare och producenter av IT-system från förskola till högskola. Genom ett avtal med Skolverket finns utgåva 2 av standarden att tillgå kostnadsfritt efter registrering hos SIS.

Läs mer

Dela: