Aktuellt

Skolstatistik och skolenhetsregistret blir tillgängliga igen

Efter höstens turer kring sekretess för skolstatistik har skolverket omprövat sitt beslut att sekretessbelägga statistik från landets skolenheter. Det omprövade beslutet innebär att tidigare publicerad statistik återigen kommer att publiceras. Däremot gör Skolverket bedömningen att ny statistik inte kommer att kunna publiceras med hänsyn till rådande rättsläge. Skolstatistiken innefattar bland annat niornas slutbetyg och behörighet till gymnasiet, andel behöriga lärare per skola samt elevsammansättning. Det som kommer att publiceras på nytt är skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 september 2020. Skolverket anger att regeringen arbetar med att ta fram lösningar för att statistik från och med den 1 september 2020 och framåt ska kunna publiceras igen.

När det gäller skolenhetsregistret så har regeringen beslutat om en ny förordning gör det möjligt för Skolverket att åter publicera ett uppdaterat skolenhetsregister. Förordningen som reglerar det nya skolenhetsregistret träder i kraft den 6 november 2020.

Läs mer

Dela: