Aktuellt

Nyheter i årets budgetproposition

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Budgetpropositionen inför 2021 innehåller många stora satsningar, där åtgärder för att minska effekterna av pandemin dominerar. Även inom utbildningsområdet görs en rad satsningar som är värda att uppmärksamma. Här kommer några av de viktigaste satsningarna.

Barn- och ungdomsutbildning

Till att börja med föreslår regeringen en tillfällig allmän förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Satsningen ska bl.a. finansiera ökad undervisningstid, mer läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare.

Regeringen satsar också särskilt på skolor i utsatta områden. Anslaget ökas med 385 miljoner kronor 2021, 420 miljoner kronor 2022 och därefter med 405 miljoner per år fr.o.m. 2023.  För att förstärka det statliga stödet för bättre språkutveckling i förskolan ökar regeringen anslaget med 100 miljoner kronor per år fr.o.m. 2021.

För att ge ytterligare möjlighet till stöd för elever i grundskolan och gymnasieskolan som exempelvis riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program eller lämna gymnasieskolan utan en gymnasieexamen satsar regeringen 170 miljoner kronor extra 2021,  och 100 miljoner kronor 2022 respektive 2023.

För att ge bättre förutsättningar att främja elevers läsförmåga ökar regeringen anslaget med 25 miljoner kronor per år 2021–2023.

Vuxenutbildning

Den stora satsningen inom vuxenutbildningen är att regeringen höjer anslaget för regionalt yrkesvux med drygt 1 miljard kronor. Anledningen till detta är att efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning för vuxna har ökat p.g.a. pandemin. Man signalerar också samma typ av satsning under 2022. Sedan tidigare har man också angett att staten kommer att finansiera sju av tio utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux.

Satsningen på lärcentrum fortsätter och förstärkas med 40 miljoner kronor extra för 2021. Samma ökning beräknas för 2022 och för 2023 beräknas 35 miljoner kronor.

Regeringen anser att en satsning på språkträning för anställda i äldreomsorgen bör inledas och anslår för detta ändamål 31 miljoner kronor kronor för 2021. Samma höjning beräknas för 2022.

I budgetpropositionen signaleras också att en särskild utredare ska föreslå hur en ersättning, en s.k. sfi-peng, till utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning i sfi, kan utformas. Sfi-pengen ska baseras på uppnådda språkresultat. Syftet med en sfi-peng är att stärka incitament för utbildningsanordnarna att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, med målet att öka resultaten och genomströmningen i sfi.

Kulturskolan

Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023.

Dela: