Aktuellt

Vad hände med komvuxutredningen?

Flera kanske undrar vad som hänt med de förslag som komvuxutredningen lämnade i sitt betänkande ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden”. Svaret är att regeringen den 16 mars lämnade en proposition som till stor del grundar sig på komvuxutredningens förslag. Propositionen ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning” innehåller bl.a. förslag på att skollagens ska ändras så att de övergripande målen med utbildningen inom komvux  ska kompletteras med att den även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Där föreslås också att skollagens prioriteringsregel inom komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Detta innebär att inte bara de med minst utbildning utan även bland annat arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska kunna prioriteras vid urval till utbildningen. Betygsskalan ska också ändras inom vissa utbildningar, samt särvux ska bli en del av komvux. Propositionen behandlas just nu i utbildningsutskottet, och den 3 juni är det dags för omröstning i riksdagen.

Även om kanske många kanske redan visste att det kommit en proposition baserad på flera av förslagen från komvuxutredningen har det undrats varför inte fler av komvuxutredningens förslag fanns med. Bland dessa förslag fanns bl.a. kravet på betygsrätt för att få bedriva vuxenutbildning på entreprenad, samt nya urvalsbestämmelser. Utan att kunna svara säkert på frågan om vad som kommer att hända med dessa förslag, så ska man ändå inte övertolka att dessa förslag inte fanns med i propositionen. Även om förslagen var stora och viktiga så behövs inga lagändringar för att genomföra dem. Här kan regeringen själv besluta om dessa förslag genom att ändra i de förordningar som styr de områden som de nämnda förslagen tillhör. Det kan alltså mycket väl vara så att förslagen kommer att genomföras, men inte genom att riksdagen röstar om dem.

 

Läs mer 

Dela: