Aktuellt

Analysera mera

En fråga som diskuteras mer och mer är hur man genom bättre analys av den information som skoladministrationen genererar kan förbättra kvalitetsarbetet inom skolan. Inom företagsvärlden har digitaliseringen inneburit att man som ett led i kvalitetsarbetet förbättrat analysen av den information som administrationen genererar, vilket lett till bättre resultat och högre effektivitet. Men inom skolan har man inte kommit lika långt, och det mesta av den information som genereras används för rapportering istället för analys.

Men det finns både goda exempel och utvecklingsinitiativ kring hur man kan arbeta med analys av information och data som genererats av administrationen. I Gotits rapport ”En ny syn på skoladministration” finns  goda exempel på hur man utvecklat skolans och huvudmannens förmåga att arbeta med analys. I Halmstad kommun har huvudmannen särskilda skolanalytiker som hjälper skolorna med analys av den information som skolorna genererar. Just detta arbetssätt presenteras också vid Gotits kommande seminarium om strategisk skoladministration i Hässleholm.

Frågan finns också med som en del i Skolverkets arbete med skolans digitalisering och det finns några utvecklingsprojekt kring vad som kallas datadriven skolutveckling.  Så man kan med fog säga att temperaturen ökat, och det finns gott hopp om att denna viktiga fråga får en mer framträdande plats i diskussionerna om skolans utveckling.

Tips på läsning:

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/inratta-kvalitetsregister-och-ge-inte-eleverna-datorer-30445
http://www.spaningen.se/standarder-for-datadrivna-processer-i-skolan/
http://utbildningsdata.se

Dela: