Nya medarbetare

Vi är mycket glada över att hälsa två nya medarbetare välkomna till Gotit-familjen.

 Gotit växer, och har glädjen att hälsa två nya medarbetare välkomna, Cornelia Pfeiffer och Niclas Wallander.

Cornelia Pfeiffer är en pedagog från Österrike som också utbildat sig till mjukvaruutvecklare.

– För mig är Gotit ett företag som står för professionalitet, för att jobba nära kundens verksamhet och för att vara mån om en bra företagskultur. Jag tror på produkten och teamet som båda vidareutvecklas med mycket engagemang, säger Cornelia

Niclas Wallander har jobbat som applikationsutvecklare i Lund med fokus på produkter och artiklar i över 20 år men har nu funnit vägen till Gotit.

– Skolan och skoladministration är ett spännande och komplext område där Gotit har en gedigen samlad erfarenhet. Att då få komma från ett helt annat håll och få vara med och skapa genomtänkta verktyg känns tillfredställande och roligt, säger Niclas.

Posted in Gotit |
Dela:

Två webbinarier genomförda under januari

Gotit har genomfört ytterligare två webbinarier på temat strategisk skoladministration.

Gotit har gjort en rivstart under januari och genomfört två webbinarier om strategisk skoladministration. Den 21 januari genomfördes ett webbinarium om strategisk skoladministration inom grund- och gymnasieskolan, och den 28 januari ett webbinarium om administrationen inom vuxenutbildningen.

Webbinarierna var en timme långa, och lockade en bred publik med en blandning av administratörer, administrativa chefer, skolledare samt studie- och yrkesvägledare.

Gotit återkommer med nya webbinarier under mars månad. Webbinariet om strategisk skoladministration inom grund- och gymnasieskolan kommer att genomföras den 9 mars kl 13.00, och webbinariet om administrationen inom vuxenutbildningen kommer att genomföras den 17 mars kl 13.00.

Anmäl dig: https://www.gotit.se/rapport/

Posted in Gotit |
Dela:

Ny kartläggning från Gotit

Mikael Andersson

Mikael Andersson

Gotit fortsätter sitt arbete med att kartlägga administrationen inom skola och utbildning. Denna gång handlar det om hur skolans administration kan påverka och stödja skolledarnas arbete.

Gotit har sedan 2019 arbetat med att kartlägga skoladministrationens betydelse för skolans utveckling. Hittills har det resulterat i två rapporter, en kring administrationen inom grund- och gymnasieskolan och en kring administrationen inom vuxenutbildningen. Nu tar Gotit ännu ett steg och kartlägger administrationens betydelse för skolledningen.

Precis som tidigare är det Mikael Andersson som genomför kartläggningen.

– Det ska bli mycket spännande att gå vidare med kartläggningsarbetet och fokusera på relationen mellan administrationen och skolledarna, säger Mikael Andersson. I de tidigare kartläggningarna har vi ju varit inne på vilken betydelse arbetet med en strategisk skoladministration har för skolledarnas möjlighet att fungera som pedagogiska ledare. Nu hoppas vi på att kunna se ännu fler viktiga kopplingar och möjligheter, säger Mikael Andersson.

Kartläggningen kommer att resultera i en rapport som presenteras i maj.

 

Posted in Gotit |
Dela:

Missnöje med affärsmodeller för IT-stöd

Lärarnas Tidning lyfter ännu en gång det problem många inom skolan upplever kring att inte ha tillgång till den information man lägger in i de digitala administrativa systemen.

I en artikel från den 18 januari, ”It-snurren”, tar Lärarnas Tidning upp ett antal problem man upplever att skolan har med några av av alla de IT-system som är framtagna skolans värld. När det gäller just de administrativa problemen så är det två områden man främst lyfter fram. Dels att skolorna inte utan extra kostnad kan ta fram den information man själv lagt in, dels att man ofta behöver använda flera olika system för att lösa alla administrativa uppgifter.

Gotit känner väl till denna problematik, och ger av den anledningen fri tillgång till all den information som användare av Alvis eller Skolplatsen registrerat. Genom sitt nära samarbete med användarna av systemen arbetar Gotit också hela tiden med att göra sina system så heltäckande som möjligt.

Läs hela artikeln här: https://skolvarlden.se/artiklar/it-snurren-skolor-tvingas-betala-att-ta-del-av-egen-data

Posted in Gotit |
Dela:

Lyckad digitalisering inom skolan

Ett projekt kring ökad digitalisering av skolan, genomfört av Annika Agélii Genlott vid Örebro universitet, har lett till en markant förbättring av elevresultaten vid de skolor som deltog i projektet.

En fråga som ofta diskuteras är om en ökad digitalisering av skolan verkligen leder till förbättrade elevresultat. Just denna fråga har Annika Agélii Genlott vid Örebro universitet sökt svaret på i det projekt där hon testat den pedagogiska modellen ”Skriva till lärande” kombinerat med en planerad implementeringsfas med bl.a. fortbildningar för lärarna.

Projektet ledde bl.a. till att elever i de projektgrupper som deltog i alla steg i projektet förbättrade sina studieresultat med upp till 20 %. Intressant var också att de kontrollgrupper som enbart hade tillgång till det digitala verktyget, men inte de övriga åtgärderna i implementeringsarbetet presterade sämst. Dessa grupper presterade t.o.m. sämre än de grupper som inte hade tillgång till det digitala verktyget.

Läs hela rapporten här https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1478234/FULLTEXT01.pdf

Posted in Gotit |
Dela:

Fortsatt osäkerhet kring molntjänster i 3:e land

Den uppmärksammade domen i Schrems II-fallet fortsätter att göra det osäkert att använda molntjänster i 3:e land.

I somras meddelade EU-domstolen att den teknik som tidigare använts för att skydda personuppgifter till USA inte fyller kraven för GDPR. Denna dom skakade om inte bara användare av Facebook, utan även alla andra som använder sig av amerikanska molntjänster från Microsoft och Google. Plötsligt var det osäkert om Office 365, Teams, Google Drive m.m. var möjligt att använda för företag och myndigheter.

Många ställde nog förhoppningen till att IT-driftsutredningen skulle räta ut frågetecknen när de släppte sitt delbetänkande i mitten av januari. Men så blev inte fallet. Utredningen löser inte frågan om myndigheters möjligheter att använda sig av molntjänster från amerikanska företag, utan breddar snarare tolkningen av Shrems II-domen genom att säga att den äger giltighet även i förhållande till övriga grunder för överföring av personuppgifter till USA enligt dataskyddsförordningen, eftersom kravet på skyddsnivå är densamma oavsett vilken grund som tillämpas.

Man kan fråga sig varför det då inte satsas mer på att ta fram alternativ till de amerikanska molntjänsterna. Vilket är precis vad man gör inom projektet GAIA-X, dar man inom EU arbetar med att ta fram europeiska molntjänster som ett alternativ.

Läs mer om Schrems II här: https://www.realtid.se/debatt/livet-efter-schrems-ii-kommer-vi-kunna-overfora-personuppgifter-till-usa

Lär mer om IT-driftsutredningen här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20211/

Läs mer om GAIA-X här: https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html

Posted in Gotit |
Dela:

Gotit Week en succé

Vecka 49 lanserade Gotit sin”Gotit Week”, med en vecka fylld av webbinarier på olika teman. Ett 30-tal webbinariepass genomfördes med ett stort deltagarantal och många olika teman, t.ex. nyheter i årets budgetproposition, ledarskap för förändringar, systemsyn för ökad effektivitet och strategisk skoladministration. Medverkade gjorde bl.a. CSN samt Gotits samarbetspartners Strandska och Effektiv Styrning.

 

 

 

Posted in Gotit |
Dela:

Ny rapportfunktion i Skolplatsen

Andreas Öhman, Gotit

Vi fick en intervju med teamledare Andreas Öhman om en ny rapportfunktion i Skolplatsen. Skolplatsen är Gotits IT-stöd för elevadministration och ett verktyg för information och kommunikation för alla involverade i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Andreas, kan du berätta om den nya rapportfunktionen?

– Rapportfunktionen togs fram utifrån kundönskemål där man behövde ett enkelt sätt att se vilka elever i grundskolan som låg i linje med att bli godkända till olika gymnasieprogram. Och kanske viktigare, man hade ett behov av att se vilka elever som riskerade att inte bli godkända så att man kan sätta in nödvändiga resurser i tid.

– Eftersom all data som kunderna matar in redan finns i systemet, så kan man med hjälp av rapporten se betygsutvecklingen redan från årskurs 6, om datan matats in. Och med hjälp av den nya rapportfunktionen får man nu en enkel överblick över denna utveckling.

Vad skulle man kunna använda rapporten till?

– Ju mer aggregerade data du har i kommunen, desto mer värdefull blir naturligtvis rapporten. Här finns möjlighet att göra en analys av om det bedrivs likvärdig undervisning om man sätter likvärdiga betyg, etc. Om det finns en diskrepans i betygsgenomsnittet så kan man börja nysta i vad det beror på med hjälp av rapporten.

När kan man börja använda funktionen i Skolplatsen?

– Funktionen finns redan nu tillgänglig för alla kunder på huvudmannanivå och man kan själv hämta ut rapporten i några enkla handgrepp. Särskilt nu när betygen sätts nu till jul blir det ju en väldigt intressant funktion att använda.

Posted in Gotit |
Dela:

Samtal om systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om att synliggöra vad som görs i skolan och säkerställa att det görs på ett sätt som främjar ständiga utveckling. Vi har pratat med Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig vid Almega Utbildningsföretagen, om vikten av ett gott systematiskt kvalitetsarbete.

Johan, vad skulle du säga är det viktigaste med det systematiska kvalitetsarbetet i skolan?

– Det är flera saker som är väsentliga. Grundbulten, vilket hörs på begreppet, tycker jag är att det finns ett återkommande mönster i vad man tittar på och hur det görs. Att kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt, helt enkelt. Man kan givetvis få en ganska bra magskänsla för vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med kvaliteten i alla fall, men om man inte arbetar med kvalitetsfrågorna systematiskt så blir det svårt att synliggöra kvalitet och likvärdighet på ett sätt som går att växla upp och få det att gagna hela verksamheten.

Vilka tycker du är de viktigaste ingredienserna i ett systematiskt kvalitetsarbete?

– ­Jag brukar se det som två viktiga delar som måste samverka. Dels innehållsdelarna, dvs vilken typ av kvalitet man väljer att jobba med, vilka konkreta aspekter av verksamheten det handlar om. Dels att arbetet bedrivs i en cyklisk process som strävar mot ständiga förbättringar.

Vilka är då det viktigaste innehållet i kvalitet när man jobbar i skolan?

– Det kan naturligtvis variera, men inom Utbildningsföretagen har vi lyft fram fyra delar som vi använder i vår kvalitetsauktorisation. För det första vill vi att det ska finnas ett särskilt ställningstagande för kvalitet, t.ex. en kvalitetspolicy, där det framgår vad man åtar sig i verksamheten när det gäller kvalitet. För det andra vill vi se hur ansvaret för kvalitetsarbetet fördelas i verksamheten, från rektor till alla medarbetare på skolan. För det tredje vill vi se hur man jobbar proaktivt med att eliminera kvalitetsrisker. Och för det fjärde vill vi att man beskriver hur man jobbar med ständiga förbättringar, vilka mål man mäter och hur de följs upp och analyseras.

Hur kan man då jobba i praktiken med det systematiska kvalitetsarbetet?

– Den fjärde punkten ovan handlar ju om det. Ofta fastnar man i den när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, men de andra är också viktiga för att se vika ställningstaganden man gör och vem som ska göra vad.

Skolverket har en enkel modell för hur processen kan se ut i fyra faser: ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”. Det är en ganska bra utgångspunkt för den cykliska processen och gör också att man hela tiden kan skruva upp förväntningarna och målbilderna, och därmed hela tiden bli lite bättre.

En sak som jag tycker är extra viktig, och som man kanske slarvar lite med ibland, är analysen. Här tror jag att man behöver lägga ned lite extra tid. Analysen är viktig både i den första fasen som en ren nulägeanalys, för att jämföra den egna verksamheten med nationella mål och därmed veta hur man ligger till, men det är också viktigt att analysera varför det blev som det blev, i den fjärde fasen. Och det kan ibland vara knepigt, eftersom man då behöver vara så ärlig och transparent som möjligt.

Vill du höra mer om systematiskt kvalitetsarbete kan du lyssna på podden Skoladministrationen.

Posted in Gotit |
Dela:

KLIVA-utredningen

KLIVA-utredningen har lämnat sina förslag till regeringen. Utredningen lämnar förslag på flera områden som ska leda till att kvaliteten inom sfi ska öka. Några av de viktigaste förslagen är att Skolverket ska ta fram stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete inom komvux. Utredningen föreslår också att Skolinspektionen ska genomföra förstärkta granskningar av sfi-verksamheter på anordnarnivå, och inte bara på huvudmannanivå, samt av kvalitetsarbetet inom sfi. Ett så kallat kommunalt språkansvar ska införas, som ska stödja kommunerna och skärpa befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen. Utredningen föreslår också att distansundervisning inom sfi skall regleras på ett särskilt sätt.

Läs mer

Posted in Gotit |
Dela: